Paszport dla osoby dorosłej - Polska w Wielkiej Brytanii - Portal Gov.pl (2023)

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu musisz złożyć osobiście.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się za pomocą systemu e-konsulat. Co do zasady nie ma możliwości umówienia wizyty paszportowej przez e-maillub telefon.

PAMIĘTAJ!Kilka dniprzed wizytą paszportową otrzymasz automatyczną wiadomość z adresu ekonsulat@msz.pl ​​​​​​z przypomnieniem o zbliżającym się terminie. Będzie tam też link do samodzielnego odwołania wizyty, jeśli nie chcesz / nie możesz wziąć w niej udziału.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 • Wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu złożysz w formie elektronicznej, w czasie wizyty paszportowej. Pracownik konsularny wypełni wniosek przy użyciu elektronicznego formularza, a Ty potwierdzisz prawidłowość danych, składając podpis na przeznaczonym do tego urządzeniu (Signature Pad).
 • Kolorową fotografię biometryczną – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
  Dołączenie fotografii do wniosku jest obowiązkowe. Nie ma późniejszej możliwości wymiany zdjęcia. Jeżeli fotografia nie zostanie załączona do wniosku, bądź nie będzie spełniała wymogów, wówczas organ paszportowy wydaje wnioskodawcy informację o nieprzyjęciu wniosku paszportowego.
 • Jeśli posiadasz ciągle ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty – musisz go okazać w trakcie wizyty (art. 38 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych); posłuży topotwierdzeniu Twojej tożsamość i obywatelstwapolskiego.
 • Dokument, który potwierdzi ew. prawo do obniżonej opłaty paszportowej, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (np. legitymacja studencka, legitymacja emeryta-rencisty, itp.).

PAMIĘTAJ! W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości lub obywatelstwa, albo innych danych potrzebnych do złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów, określonych w ustawie o dokumentach paszportowych.

PAMIĘTAJ!Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych– jeśli posiadasz ciągle ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty – musisz go okazać w trakcie wizyty w urzędzie.

Ile zapłacisz?
 1. Opłata za wydanie paszportu wynosi 98GBP.
 2. Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu, przy składaniu wniosku.
 3. Akceptowane formy płatności: gotówka,karty kredytowe i debetowe, czek (tylko w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie).

Możesz skorzystać z prawa do obniżonej opłaty paszportowej, jeśli:

 • jesteś uczniem albo studentem (między 18. a 26. rokiem życia),
 • jesteś emerytem lub rencistą w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • jesteś osobą z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • utrzymuje Cię Twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną w rozumieniu ww. przepisów,
 • jesteś osobą z ustalonymprawemdo renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej,
 • jesteś osobą pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, który przyznano na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów,
 • jesteś kombatantem lub inną osobą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • jesteś osobą ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznanym na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • jesteś osobą, która:
  a)świadczyłapracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
  b) nie wykonywałapracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
  c) zostałapozbawionamożliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce – którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • jesteś żołnierzem pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • jesteś strażakiem, ratownikiemochotniczej straży pożarnej lub osobą, której przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,
 • jesteś ochotnikiem pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • jesteś weteranem poszkodowanym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach i działaniach poza granicami państwa,
 • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

PAMIĘTAJ!

 • W przypadku zbiegu dwóch lub więcej uprawnień do wniesienia obniżonej opłaty paszportowej, przysługuje tylko jedno uprawnienie do ulgi.
 • Warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty konsularnej jest przedstawienie w momencie składania wniosku o paszport dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Nie możesz przedstawić dokumentu uprawniającego do zniżki w późniejszym terminie.

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu masz ukończone 70 lat,
 • jesteś osobą przebywającą w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym, awyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • składasz wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej (stwierdzonej przez organ paszportowy),
 • składasz wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności, w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w zakresie danych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a-g,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • dysponujesz prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

PAMIĘTAJ! Jeżeli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty paszportowej – na wizytę paszportową zabierz dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz jeden z powyższych warunków.

Jaki jest termin realizacjisprawy?

Podczas składania wniosku pracownik urzędu konsularnego poda Ci przewidywany termin odbioru paszportu. Otrzymasz również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Na nim znajdziesz numer wniosku paszportowego – co będzie przydatne, jeśli będziesz chciał śledzić w Internecie stan realizacji Twojej sprawy. Średni czas oczekiwania na paszport biometryczny to ok. 6-8 tygodni. W niektórych sytuacjach termin ten może być dłuższy.

(Video) Prime Minister Rishi Sunak and his wife buy poppies outside 10 Downing Street

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy.

Jeśli pilnie potrzebujesz dokumenttożsamości (na przykład z powodu konieczności pilnego wyjazdu)złóż dodatkowy wniosek opaszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszportbiometryczny. Otrzymasz go szybciej niż paszport biometryczny.

PAMIĘTAJ!Jeżeli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy będziesz mógł przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe). Pracownicy polskich urzędów konsularnych nie udzielają informacji nt. przepisów wjazdowych/wyjazdowych innych krajów.

Jak odbierzesz gotowypaszport?

WAŻNE! Tymczasowoograniczona została dostępność dla wszystkich obywateli e-usług na portalu gov.pl. W związku z tym - do odwołania - wszyscy obywatele polscy za granicą mogą korzystać z kluczowych e-usług w obszarze paszportowym tylko za pośrednictwem VPN (w tym - z możliwości samodzielnego aktywowania dokumentu paszportowego otrzymanego pocztą).

WAŻNE!W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy i zalecamy odbiór osobisty dokumentów paszportowych z polskich urzędów konsularnych.

Paszport odbierzesz osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) do urzędu – zostanie on anulowany (z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy) i zwrócony.

PAMIĘTAJ!W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Omów tę kwestię podczas składania wniosku paszportowego.

Pamiętaj, że będziesz musiał złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o wysłanie paszportu pocztą, a także pokryć koszt przesyłki (koperta Royal Mail "SpecialDelivery" do 100 g).

Konsul prześle paszport pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, o ile jest to możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.

PAMIĘTAJ!Jeśli jako sposób odbioru nowego paszportu wybrałeś przesyłkę i wiesz, że nowy paszport jest już gotowy –prześlij konsulowi swój dotychczasowy paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy) w celu jego anulowania. Konsul zwróci Ci anulowany dokument, przesyłając go wraz z nowym paszportem. Pamiętaj, że obywatel nie może być w posiadaniu dwóch ważnych paszportów.

(Video) BRYTYJSKIE OBYWATELSTWO - Ceremonia oraz aplikacja o paszport 🇬🇧

PAMIĘTAJ!Konsul nie wysyła paszportów do obywatela przebywającego poza obszarem kompetencji urzędu konsularnego, który przyjął wniosek.Nie ma także możliwości wysłania paszportu wydanego przez krajowy organ paszportowy (wojewodę) do osoby przebywającej za granicą.

PAMIĘTAJ! Jeśli otrzymałeś nowy paszport pocztą, musisz go samodzielnie aktywować za pośrednictwem dedykowanej usługi elektronicznej. W celuaktywacji paszportu potrzebujesz mieć:

 • dostępdo Internetu,
 • numernowego paszportu,
 • numerwniosku (numer ten znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku o dokument paszportowy).

PAMIĘTAJ! Raz wybrany sposób odbioru dokumentu paszportowegonie może być później zmieniony.Jeśli w czasie wizyty paszportowej wybrałeś osobisty odbiór paszportu, musisz zgłosić się po niego osobiście do urzędu konsularnego.

Kiedykonsulodmawiawydaniapaszportu?

Konsul odmawia wydania dokumentu paszportowego na wniosek:

 • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub postępowanie cywilne,
 • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

PAMIĘTAJ! W tych dwóch przypadkach nie możesz odwołać się od decyzji konsula o odmowie wydania dokumentu paszportowego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Konsul odmawia wydania dokumentu paszportowego także w przypadku, gdy:

 • na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrównie może potwierdzić zamieszczanych w paszporcie danych osoby ubiegającej się o ten dokument, wskazanych we wniosku o wydanie paszportu,
 • na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów nie może potwierdzić obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
 • gdy wnioskodawca nie wniósł wymaganej opłaty za paszport,
 • nie została wyrażona zgoda rodziców / opiekunów prawnych / kuratora na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu lub nie zostało przedłożone odpowiednie orzeczenie sądu.
Jak możesz się odwołać?

Jeśli konsul wyda Ci decyzję administracyjną o odmowie wydania paszportu, to możesz od tej decyzji odwołać się za pośrednictwem konsula, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu, jeśli mój paszport jest jeszcze ważny przez kilkalat?

Możesz złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Pamiętaj, że opłata nie będzie obniżona w przypadku:

 • zmiany danych osobowych lub wyglądu posiadacza paszportu,
 • braku miejsca w paszporcie na wizy i stemple kontroli granicznej.

Zmieniły się moje dane osobowe –czy muszę wystąpić o wymianępaszportu?

Musisz wymienić posiadany paszport w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania takich danych jak: nazwisko, imię / imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL. W takim przypadku musisz wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie.

(Video) Podróżowanie w czasie COVID'a z Polski do UK oraz z UK do Polski - testy, kwarantanna, formy, itp.

PAMIĘTAJ! Po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym nastąpi automatyczne unieważnienie dokumentu paszportowego.

W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport traci ważność dopiero za kilka lat. Czy należy wymienić ten paszport?

Nie ma takiego obowiązku. Jednak jeśli w Twoim paszporcie brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy, a planujesz wyjazd do innych państw – powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu.

Pomyśl o złożeniu wniosku o nowy paszport nawet, jeśli nie planujesz podróży w najbliższym czasie, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu uniknąć niedogodności i utrudnień.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport, jeżeli zgubiłem dowód osobisty, a w Polsce mam do odbioru nowy paszport biometryczny?

Możesz złożyć u konsula wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju. Pamiętaj, aby udając się do urzędu (w kraju) po odbiór nowego paszportu – zabrać ze sobą paszport tymczasowy wydany przez konsula.

Zgubiłem paszport. Co mam zrobić?

Jeśli utraciłeś swój paszport – musisz powiadomić o tym niezwłocznie organ paszportowy. Za granicą organem paszportowym jest konsul.

Złożenie zawiadomienia w urzędzie konsularnym o utracie paszportu oznacza, że dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu. Nie musisz zgłaszać utraty paszportu osobiście w urzędzie konsularnym, jeśli posiadasz profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Wówczas utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego możesz zgłosić na piśmie, na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, albo w Internecie, przy pomocy udostępnionej usługi elektronicznej.

Ponadto możliwe jest także zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.

PAMIĘTAJ! Jeśli odnajdziesz paszport, którego utratę zgłosiłeś w urzędzie konsularnym, powinieneś ten dokument niezwłocznie zwrócić organowi paszportowemu (za granicą – konsulowi).

Czy jest możliwość przesłania gotowego paszportu z innego konsulatu lub z kraju?

(Video) Ekspert: "Wyprzedziła nas Polska! Zmarnowaliśmy ostatnie 30 lat! Niszczymy rosyjską cywilizację!"

Nie, paszport odbierzesz w urzędzie, w którym składałeś wniosek.

Czy mogę zawnioskować o paszport online lub drogą mailową?

Nie, wniosek o wydanie paszportu musisz złożyć osobiście w urzędzie.

Jak mogę uzyskać paszport, jeśli urodziłem się za granicą, nigdy nie miałem polskiego paszportu ani dowodu osobistego, nigdy nie mieszkałem w Polsce, ale jedno z moich rodziców posiadało kiedyś polski paszport?

Złóż wniosek o uzyskanie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody, stwierdzającej, że posiadasz obywatelstwo polskie, będziesz musiał dokonać transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia i aktu małżeństwa. W ten sposób uzyskasz odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa.

Dokumenty wymagane w takiej sytuacji do złożenia wniosku o wydanie paszportuto:

 • fotografia biometryczna,
 • odpis skrócony lub zupełny odpisu polskiego aktu urodzenia,
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa,
 • decyzja w sprawie potwierdzenia obywatelstwa polskiego,
 • ważny dokument tożsamości z fotografią.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

FAQs

Jak złożyć wniosek o paszport przez internet? ›

Wniosek o paszport przez internet

Natomiast jak wyrobić paszport online? Obecnie nie ma takiej możliwości, natomiast od 30 września 2022 r. będziesz mógł złożyć elektronicznie wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Jak zapisac się do kolejki paszportowej w Londynie? ›

W sprawach paszportowych możesz umówić się na spotkanie do dowolnego urzędu konsularnego w Wielkiej Brytanii w: Belfaście, Edynburgu, Londynie lub Manchesterze albo w Polsce – w urzędzie wojewódzkim. Na spotkanie przyjdź punktualnie z wydrukowanym potwierdzeniem wizyty.

Czy przez profil zaufany można złożyć wniosek o paszport? ›

Niestety, pomimo że coraz więcej spraw urzędowych można dziś załatwić przez profil zaufany i platformę ePUAP, to usługa wyrobienia paszportu online nie jest obecnie dostępna. Co więcej, w internecie nie jest dostępny nawet druk wniosku o wydanie paszportu. Znajdziesz go tylko w biurze paszportowym.

Jak szybko wyrobic paszport w UK? ›

Ile się czeka na paszport w UK? Standardowo na paszport wyrobiony w Wielkiej Brytanii czeka się od 6 do 8 tygodni, w niektórych przypadkach może się to jednak przedłużyć. Podczas wizyty w urzędzie konsularnym pracownik poda przewidywany termin odbioru dokumentu.

Jak umowic się na złożenie wniosku o paszport? ›

Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.

Czy trzeba osobiście złożyć wniosek o paszport? ›

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście w formie formularza elektronicznego wypełnianego przez organ paszportowy i podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia do elektronicznego składania podpisu.

Jak szybko można wyrobić paszport? ›

Ile trwa wyrobienie paszportu i gdzie można go odebrać? Na wydanie paszportu należy oczekiwać do 30 dni roboczych. Precyzyjny termin zostanie jednak ustalony z urzędnikiem podczas składania wniosku w punkcie paszportowym.

Czy można wyrobic paszport w trybie ekspresowym? ›

Aby wyrobić paszport w trybie przyspieszonym (na którego wyrobienie czeka się około 2 dni) należy udać siędo wojewódzkiego biura paszportowego i złożyć podanie o przyspieszone wydanie paszportu do kierownika biura paszportowego.

Ile wcześniej można złożyć wniosek o paszport? ›

Wniosek o wydanie paszportu przed upływem daty jego ważności należy złożyć niezwłocznie po zmianie danych osobowych takich, jak np. nazwisko, numer PESEL lub imię (imiona). Na wymianę dokumentu podróżnego masz 30 dni jeśli zamieszkujesz na terytorium Polski oraz 90 dni, jeśli mieszkasz za granicą.

Ile kosztuje paszport dla dorosłego? ›

140 zł - opłata podstawowa. 70 zł - opłata ulgowa (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi lub ważnej Karty Dużej Rodziny), 35 zł - opłata ulgowa dla osób do 25 roku życia, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, 280 zł - opłata za wydanie drugiego paszportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Czy można pobrać wniosek o paszport z internetu? ›

Wniosek paszportowy składasz osobiście. Nie zrobisz tego online.

Co zrobić gdy kończy się ważność paszportu? ›

Nieważny paszport – co zrobić? Jeżeli nasz obecny paszport stracił ważność, musimy wnioskować o wydanie nowego dokumentu. Aby ubiegać się o jego otrzymanie, konieczne będzie złożenie odpowiedniej prośby w Urzędzie Wojewódzkim albo konsulacie. Ubiegać się o paszport mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

Czy paszport brytyjski to obywatelstwo? ›

Uzyskanie brytyjskiego paszportu jest równoznaczne z uzyskaniem brytyjskiego obywatelstwa. Jeśli dziecko urodzi się na terenie Wielkiej Brytanii, a jedno z rodziców ma co najmniej rezydenturę (prawo do stałego pobytu, status osoby osiedlonej) w UK, dziecko może otrzymać brytyjski paszport.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w konsulacie? ›

Opłaty paszportowe od 27 grudnia 2021 wynoszą: Pierwszy paszport dla osoby dorosłej – 165 USD. Odnowienie paszportu dla osoby dorosłej – 130 USD. Paszport dla dziecka – 135 USD.

Ile czeka się na paszport w Ambasadzie w Londynie? ›

W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem i wymianą paszportów, wyznaczone do tej pory terminy odbioru dokumentów uległy wydłużeniu. Obecnie okres oczekiwania na odbiór paszportu wynosi około 10-12 tygodni, licząc od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami w konsulacie.

Jak długo czeka się na wyrobienie paszportu w Polsce? ›

Ile będziesz czekać

Około miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie), może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci przewidywany termin realizacji.

Ile kosztuje paszport w Ambasadzie w Londynie? ›

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w UK? Standardowy koszt wyrobienia nowego paszportu wynosi £93, a opłata powinna zostać uregulowana w chwili złożenia wniosku w urzędzie — zapłacić można zarówno gotówką, jak i kartą kredytową lub debetową.

Ile się czeka na paszport w trybie przyspieszonym? ›

Aby wyrobić paszport w trybie przyspieszonym (około 2 tygodni.) musimy udać się do wojewódzkiego biura paszportowego i złożyć podanie o przyspieszone wydanie paszportu do kierownika biura paszportowego. Podanie takie musi zawierać uzasadnienie konieczności wydania paszportu w trybie przyspieszonym.

Jak umowic się na wyrobienie paszportu w Manchesterze? ›

W sprawach paszportowych prosimy o przesłanie maila na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl; w sprawach prawnych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: manchester.prawny@msz.gov.pl .
...
Terminy są dodawane sukcesywnie:
 1. w sprawach paszportowych - w dni robocze o godz. ...
 2. w sprawach prawnych - w każdy piątek miesiąca,

Jak umówić się na złożenie wniosku o paszport? ›

Złożenie wniosku paszportowego jest możliwe po internetowej rezerwacji terminu lub po pobraniu numerka w Urzędzie - Rezerwacja terminu obsługi - Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Jak złożyć wniosek o paszport za granicą? ›

Wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu złożysz w formie elektronicznej w czasie wizyty paszportowej. Pracownik konsularny wypełni wniosek przy użyciu elektronicznego formularza, a wnioskodawca potwierdzi prawidłowość danych składając podpis na przeznaczonym do tego urządzeniu (Signature Pad).

Jak umowic się na spotkanie w sprawie paszportu? ›

We wszystkich sprawach konsularnych należy umówić się na wizytę w Ambasadzie za pośrednictwem strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl. Adres i dane kontaktowe placówki znajdziesz w zakładce Ambasada.

Ile kosztuje nowy paszport w UK? ›

Standardowy koszt wyrobienia nowego paszportu wynosi £93, a opłata powinna zostać uregulowana w chwili złożenia wniosku w urzędzie — zapłacić można zarówno gotówką, jak i kartą kredytową lub debetową.

Ile czeka się na paszport w ambasadzie w Londynie? ›

W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem i wymianą paszportów, wyznaczone do tej pory terminy odbioru dokumentów uległy wydłużeniu. Obecnie okres oczekiwania na odbiór paszportu wynosi około 10-12 tygodni, licząc od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami w konsulacie.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport? ›

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
...
Wnioskodawca przedkłada:
 • Ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy wnioskodawcy, o ile został wydany.
 • Ważny dokument paszportowy osoby małoletniej lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany.

Czy do biura paszportowego trzeba się umawiać? ›

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu - bez konieczności rezerwacji wizyty.

Kiedy można zlozyc wniosek o nowy paszport? ›

5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat, 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

Jak zrobić szybko paszport? ›

Możesz otrzymać paszport tymczasowy:
 1. gdy przebywasz poza granicami Polski i czekasz na odbiór paszportu biometrycznego,
 2. jeśli tymczasowo nie można pobrać od ciebie odcisków palców,
 3. w nagłych przypadkach związanych z: koniecznością powrotu do miejsca stałego pobytu, chorobą, chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

Ile trwa wyrobienie paszportu za granicą? ›

Około miesiąca od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie), może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci przewidywany termin realizacji.

Czy mogę wyrobić paszport w innym kraju? ›

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście w dowolnym organie paszportowym w kraju lub za granicą.

Ile trzeba zapłacić za wyrobienie paszportu? ›

140 zł - opłata podstawowa. 70 zł - opłata ulgowa (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi lub ważnej Karty Dużej Rodziny), 35 zł - opłata ulgowa dla osób do 25 roku życia, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, 280 zł - opłata za wydanie drugiego paszportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ile czeka się na paszport w konsulacie? ›

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi około miesiąca. Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula może być dłuższy. Urzędnik poda przewidywany termin realizacji sprawy.

Videos

1. Odc.48: Nasz biedny chłopak | [podcast kryminalny] | Warszawa 2006 - 2008
(Polska Na Faktach - Historie nie tylko Kryminalne)
2. Polski lektor SHERLOCK HOLMES w WASZYNGTONIE 1943 Basil Rathbone Nigel Bruce VHS
(Wojciech Trojanowski)
3. Pomoc finansowa i socjalna dla Ukraińców w Polsce | 500+ 300+ | Pomoc ONZ
(Tvojarabotapl)
4. Powroty z emigracji w USA - doświadczenia Bartka Domańskiego
(Polska360org - Webinary)
5. Polskie legendy miejskie || Oblicza Nieznanego (9 sty 2023)
(Radio Paranormalium)
6. Regresja wg Michaela Newtona. Rozmowa z Iwoną Röpcke || The Monroe Institute Polska - Spotkanie 38
(Radio Paranormalium)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 12/28/2022

Views: 6429

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.